Personvernregler

Denne nettsiden samler inn noen personopplysninger fra brukerne.
Dette dokumentet kan skrives ut for referanse ved å bruke utskriftskommandoen i innstillingene i hvilken som helst nettleser.

 

Samandrag av retningslinjene

 

Personopplysninger samlet inn for følgende formål og ved bruk av følgende tjenester:

Analyse
Google Analytics med anonymisert IP
Personopplysninger: Sporer; Bruksdata

Kontakt med brukeren
E-postliste eller nyhetsbrev
Personopplysninger: e-postadresse
Kontaktskjema
Personopplysninger: e-postadresse; fornavn; etternavn; telefonnummer, personlig dato, adresse, adresseegenskaper, problemer med eiendommer, antall eiendommer

Visning av innhold fra eksterne plattformer
Google Fonts
Personopplysninger: Bruksdata; forskjellige typer data som spesifisert i personvernerklæringen for tjenesten

Kontaktinformasjon

Eier og databehandlingsansvarlig
Osteria Moderna – Carl Johans gate 6, 7010 Trondheim

Eierens e-postadresse for kontakt: Booking@osteriamoderna.no

Fullstendige retningslinjer

Eier og databehandlingsansvarlig

Osteria Moderna – Carl Johans gate 6, 7010 Trondheim

Eierens e-postadresse for kontakt: Booking@osteriamoderna.no

Typer data som samles inn

Blant typene personopplysninger som denne nettsiden samler inn, enten selv eller gjennom tredjeparter, er: Bruksdata; e-postadresse; fornavn; etternavn; telefonnummer; Sporer.

Komplette detaljer om hver type personopplysninger som samles inn, finnes i de dedikerte delene av denne personvernerklæringen eller i spesifikke forklaringstekster som vises før innsamling av data.
Personopplysninger kan fritt oppgis av brukeren, eller, i tilfelle bruksdata, samles inn automatisk når denne nettsiden brukes.
Med mindre noe annet er spesifisert, er all data som etterspørres av denne nettsiden obligatorisk, og manglende tilførsel av denne dataen kan gjøre det umulig for denne nettsiden å levere sine tjenester. I tilfeller der denne nettsiden spesifikt angir at noen data ikke er obligatorisk, er brukerne fri til ikke å oppgi denne dataen uten konsekvenser for tilgjengeligheten eller funksjonen av tjenesten.
Brukere som er usikre på hvilke personopplysninger som er obligatoriske, er velkomne til å kontakte eieren.
Eventuell bruk av informasjonskapsler – eller andre sporingssystemer – av denne nettsiden eller av eierne av tredjepartstjenester som brukes av denne nettsiden, tjener formålet med å levere tjenesten som kreves av brukeren, i tillegg til andre formål beskrevet i dette dokumentet og i informasjonskapselpolicyen, hvis tilgjengelig.

Brukere er ansvarlige for eventuelle tredjeparts personopplysninger som er innhentet, publisert eller delt gjennom denne nettsiden, og bekrefter at de har tredjepartens samtykke til å gi dataene til eieren.

Måte og sted for behandling av data

Behandlingsmetoder

Eieren tar passende sikkerhetstiltak for å forhindre uautorisert tilgang, avsløring, endring eller uautorisert ødeleggelse av dataene.
Databehandlingen utføres ved hjelp av datamaskiner og/eller IT-aktiverte verktøy, etter organisatoriske prosedyrer og moduser som strengt er relatert til de angitte formålene. I tillegg til eieren kan dataene i noen tilfeller være tilgjengelige for visse typer personer med ansvar, involvert i driften av denne nettsiden (administrasjon, salg, markedsføring, juridisk, systemadministrasjon) eller eksterne parter (som tredjeparts tekniske tjenesteleverandører, postbærere, hosting-leverandører, IT-selskaper, kommunikasjonsbyråer) utnevnt, om nødvendig, som databehandlere av eieren. Den oppdaterte listen over disse partene kan be om fra eieren når som helst.

Retslig grunnlag for behandling

Eieren kan behandle personopplysninger knyttet til brukere hvis en av følgende gjelder:

 • Brukere har gitt sitt samtykke for ett eller flere spesifikke formål. Merk: Under noen lovgivninger kan eieren få lov til å behandle personopplysninger til brukeren motsier slik behandling (“opt-out”), uten å måtte stole på samtykke eller noen annen av de følgende rettslige grunnlagene. Dette gjelder imidlertid ikke når behandling av personopplysninger er underlagt europeisk personvernlovgivning;
 • levering av data er nødvendig for utførelse av en avtale med brukeren og/eller eventuelle førkontraktuelle forpliktelser derav;
 • behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som eieren er underlagt;
 • behandling er relatert til en oppgave som utføres i allmennhetens interesse eller i utøvelsen av offentlig myndighet tillagt eieren;
 • behandling er nødvendig for formålene med de legitime interessene som forfølges av eieren eller av en tredjepart.

I alle tilfeller vil eieren gjerne bidra til å avklare det spesifikke rettslige grunnlaget som gjelder for behandlingen, og spesielt om levering av personopplysninger er et lovbestemt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Sted

Dataene behandles på eierens driftskontorer og på alle andre steder der partene som er involvert i behandlingen befinner seg.

Avhengig av brukerens plassering, kan databehandling innebære overføring av brukerens data til et annet land enn deres eget. For å finne ut mer om behandlingsstedet for slike overførte data, kan brukerne sjekke avsnittet som inneholder detaljer om behandling av personopplysninger.

Brukere har også rett til å lære om det juridiske grunnlaget for databehandling til et land utenfor Den europeiske union eller til en internasjonal organisasjon styrt av folkeretten eller opprettet av to eller flere land, slik som FN, og om sikkerhetstiltakene som eieren tar for å beskytte deres data.

Hvis en slik overføring finner sted, kan brukerne finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av dette dokumentet eller henvende seg til eieren ved hjelp av informasjonen som er gitt i kontaktavsnittet.

Oppbevaringstid

Personopplysninger skal behandles og lagres så lenge det kreves av formålet de er samlet inn for.

Derfor:

 • Personopplysninger som er samlet inn for formål knyttet til utførelsen av en kontrakt mellom eieren og brukeren, skal beholdes til slik kontrakt er fullstendig utført.
 • Personopplysninger som er samlet inn for formål knyttet til eierens legitime interesser, skal beholdes så lenge det er nødvendig for å oppfylle slike formål. Brukere kan finne spesifikk informasjon om de legitime interessene som eieren forfølger i de relevante delene av dette dokumentet eller ved å kontakte eieren.

Eieren kan få lov til å beholde personopplysninger for en lengre periode når brukeren har gitt samtykke til slik behandling, så lenge et slikt samtykke ikke trekkes tilbake. Videre kan eieren være forpliktet til å beholde personopplysninger for en lengre periode når det kreves for å utføre en juridisk forpliktelse eller etter ordre fra en myndighet.

Når oppbevaringsperioden utløper, skal personopplysningene slettes. Derfor kan ikke retten til innsyn, retten til sletting, retten til retting og retten til dataportabilitet håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

Formålene med behandlingen

Dataene om brukeren samles inn for å tillate eieren å tilby sin tjeneste, overholde sine juridiske forpliktelser, svare på håndhevelsesforespørsler, beskytte sine rettigheter og interesser (eller de til sine brukere eller tredjeparter), oppdage ondsinnet eller svindelaktivitet, samt følgende: Vise innhold fra eksterne plattformer, kontakte brukeren og analyse.

For spesifikk informasjon om personopplysningene som brukes for hvert formål, kan brukeren henvise til avsnittet “Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger”.

Detaljert informasjon om behandling av personopplysninger

Personopplysninger samles inn for følgende formål og ved hjelp av følgende tjenester:

Analyse

Tjenestene i dette avsnittet gjør det mulig for eieren å overvåke og analysere netttrafikk og kan brukes til å holde oversikt over brukeradferd.

Google Analytics med anonymisert IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics er en nettanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited (“Google”). Google bruker dataene som er samlet inn for å spore og undersøke bruken av dette nettstedet, lage rapporter om aktivitetene og dele dem med andre Google-tjenester.
Google kan bruke de innsamlede dataene til å kontekstualisere og tilpasse annonser i sitt eget annonseringsnettverk.
Denne integrasjonen av Google Analytics anonymiserer IP-adressen din. Den fungerer ved å forkorte brukernes IP-adresser innenfor medlemslandene i Den europeiske union eller i andre avtaleland til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil den komplette IP-adressen bli sendt til en Google-server og forkortet i USA.

Personopplysninger behandlet: Sporer; bruksdata.

Sted for behandling: Irland – Personvernpolicy  Opt Out.

Kontakt med brukeren

E-postliste eller nyhetsbrev (dette nettstedet)

Ved å registrere seg på e-postlisten eller for nyhetsbrevet, blir brukerens e-postadresse lagt til kontaktlisten for desom kan motta e-postmeldinger som inneholder informasjon av kommersiell eller salgsfremmende karakter angående dette nettstedet. E-postadressen din kan også bli lagt til denne listen som et resultat av å registrere deg på dette nettstedet eller etter å ha gjort et kjøp.

Personopplysninger behandlet: e-postadresse.

Kontaktskjema (dette nettstedet)

Ved å fylle ut kontaktskjemaet med sine data, gir brukeren dette nettstedet tillatelse til å bruke disse detaljene for å svare på forespørsler om informasjon, pristilbud eller andre typer forespørsler som angitt av skjemaets overskrift.

Personopplysninger behandlet: e-postadresse; fornavn; etternavn; telefonnummer.

Vise innhold fra eksterne plattformer

Denne typen tjeneste lar deg se innhold som er vert på eksterne plattformer direkte fra sidene på dette nettstedet og samhandle med dem.
Denne typen tjeneste kan fortsatt samle inn netttrafikkdata for sidene der tjenesten er installert, selv når brukerne ikke bruker den.

Google Fonts (Google LLC)

Google Fonts er en skrifttypevisualiseringstjeneste levert av Google LLC som lar dette nettstedet inkorporere innhold av denne typen på sidene sine.

Personopplysninger behandlet: Bruksdata; forskjellige typer data som spesifisert i personvernpolicyen for tjenesten.

Sted for behandling: USA – Personvernpolicy.

Brukerens rettigheter

Brukere kan utøve visse rettigheter angående deres data behandlet av eieren.

Spesielt har brukerne rett til å gjøre følgende:

 • Trekke tilbake samtykket sitt når som helst. Brukere har rett til å trekke tilbake samtykke der de tidligere har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger.
 • Protestere mot behandling av deres data. Brukere har rett til å protestere mot behandlingen av deres data hvis behandlingen utføres på en juridisk basis annet enn samtykke. Ytterligere detaljer finnes i den dedikerte seksjonen nedenfor.
 • Få tilgang til sine data. Brukere har rett til å lære om data blir behandlet av eieren, få informasjon om visse aspekter av behandlingen og få en kopi av dataene som behandles.
 • Verifisere og søke retting. Brukere har rett til å verifisere nøyaktigheten av sine data og be om at det oppdateres eller korrigeres.
 • Begrense behandlingen av deres data. Brukere har rett, under visse omstendigheter, til å begrense behandlingen av sine data. I dette tilfellet vil eieren ikke behandle deres data for noe annet formål enn å lagre det.
 • Få sine personopplysninger slettet eller på annen måte fjernet. Brukere har rett, under visse omstendigheter, til å få sine data slettet av eieren.
 • Motta sine data og få det overført til en annen kontroller. Brukere har rett til å motta sine data i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk gjennomførbart, få det overført til en annen kontroller uten hinder. Denne bestemmelsen gjelder forutsatt at dataene behandles av automatiserte midler og at behandlingen er basert på brukerens samtykke, på en kontrakt som brukeren er en del av eller på førkontraktsforpliktelser derav.
 • Inngi en klage. Brukere har rett til å bringe et krav foran sin kompetente databeskyttelsesmyndighet.

Detaljer om retten til å protestere mot behandling

Når personopplysninger behandles for en offentlig interesse, i utøvelsen av en offentlig myndighet som eieren er pålagt eller for formålene med de legitime interessene som forfølges av eieren, kan brukerne protestere mot slik behandling ved å gi en begrunnelse knyttet til deres spesielle situasjon for å rettferdiggjøre innvendingen.

Brukerne må vite at, hvis deres personopplysninger blir behandlet for direkte markedsføringsformål, kan de til enhver tid protestere mot slik behandling uten å gi noen begrunnelse. For å lære om eieren behandler personopplysninger for direkte markedsføringsformål, kan brukerne henvise til de relevante delene av dette dokumentet.

Hvordan man utøver disse rettighetene

Eventuelle forespørsler om å utøve brukerrettigheter kan rettes til eieren gjennom kontaktopplysningene som er oppgitt i dette dokumentet. Disse forespørslene kan utøves gratis og vil bli behandlet av eieren så snart som mulig og alltid innen en måned.

Informasjonskapselpolicy

Dette nettstedet bruker sporingsverktøy. For å lære mer, kan brukeren konsultere informasjonskapselpolicyen.

Ytterligere informasjon om innsamling og behandling av data

Rettslig handling

Brukerens personopplysninger kan brukes til juridiske formål av eieren i retten eller i trinnene som fører til mulig rettslig handling som følge av feil bruk av dette nettstedet eller de relaterte tjenestene.
Brukeren erklærer å være klar over at eieren kan være pålagt å avsløre personopplysninger etter forespørsel fra offentlige myndigheter.

Ytterligere informasjon om brukerens personopplysninger

I tillegg til informasjonen som finnes i denne personvernpolicyen, kan dette nettstedet gi brukeren ytterligere og kontekstuell informasjon om spesielle tjenester eller innsamling og behandling av personopplysninger etter forespørsel.

Systemlogger og vedlikehold

For drifts- og vedlikeholdsformål kan dette nettstedet og eventuelle tredjepartstjenester samle inn filer som registrerer interaksjon med dette nettstedet (systemlogger) og bruke andre personopplysninger (som IP-adressen) for dette formålet.

Informasjon som ikke finnes i denne policyen

Mer informasjon om innsamling eller behandling av personopplysninger kan etterspørres fra eieren når som helst. Se kontaktinformasjonen i begynnelsen av dette dokumentet.

Hvordan “Ikke spor”-forespørsler håndteres

Dette nettstedet støtter ikke “Ikke spor”-forespørsler.
For å avgjøre om noen av tredjepartstjenestene det bruker, respekterer “Ikke spor”-forespørsler, vennligst les deres personvernpolicyer.

Endringer i denne personvernpolicyen

Eieren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernpolicyen når som helst ved å varsle sine brukere på denne siden og muligens innenfor dette nettstedet og/eller – så langt teknisk og juridisk gjennomførbart – sende et varsel til brukerne via kontaktinformasjonen som er tilgjengelig for eieren. Det anbefales på det sterkeste å sjekke denne siden ofte, med henvisning til datoen for den siste endringen som er oppført nederst.

Hvis endringene påvirker behandlingsaktiviteter utført på grunnlag av brukerens samtykke, skal eieren innhente nytt samtykke fra brukeren, der det kreves.

Definisjoner og juridiske referanser

Personopplysninger (eller data)

All informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon – inkludert et personlig identifikasjonsnummer – gir mulighet for identifikasjon eller identifiserbarhet av en fysisk person.

Bruk av data

Informasjon som samles inn automatisk gjennom dette nettstedet (eller tredjepartstjenester som brukes i dette nettstedet), som kan inkludere: IP-adresser eller domenenavn for datamaskinene som brukes av brukerne som bruker dette nettstedet, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen som mottas som svar, den numeriske koden som angir status for serverens svar (vellykket resultat, feil, osv.), opprinnelseslandet, funksjonene til nettleseren og operativsystemet som brukes av brukeren, de forskjellige tidsdetaljene per besøk (f.eks. tiden som brukes på hver side i applikasjonen) og detaljene om banen fulgt i applikasjonen med spesiell referanse til rekkefølgen på sidene som ble besøkt, og andre parametere om enhetens operativsystem og/eller brukerens IT-miljø.

Bruker

Den enkeltpersonen som bruker dette nettstedet og som, med mindre annet er angitt, sammenfaller med databehandlingsansvarlig.

Databehandlingsansvarlig

Den fysiske personen som personopplysningene refererer til.

Databehandler (eller databehandlingsansvarlig)

Den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndigheter, byrå eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig, som beskrevet i denne personvernpolicyen.

Behandlingsansvarlig (eller eier)

Den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndigheter, byrå eller annet organ som alene eller sammen med andre, bestemmer formålet og midlene for behandling av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltakene vedrørende drift og bruk av dette nettstedet. Behandlingsansvarlig, hvis ikke annet er angitt, er eieren av dette nettstedet.

Dette nettstedet (eller denne applikasjonen)

Måten som brukerens personopplysninger blir samlet inn på.

Tjeneste

Tjenesten som tilbys av dette nettstedet, som beskrevet i de relevante vilkårene (hvis tilgjengelig) og på dette nettstedet/applikasjonen.

Europeisk Union / eller Storbritannia

Hvis ikke annet er angitt, inkluderer alle referanser som er gjort i dette dokumentet til Den europeiske union / Storbritannia, alle nåværende medlemsland i Den europeiske union / Storbritannia og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Informasjonskapsel

Informasjonskapsler er sporingsverktøy som består av små mengder data som lagres i brukerens nettleser.

Sporingsverktøy

Sporingsverktøy indikerer enhver teknologi – f.eks. informasjonskapsler, unike identifikatorer, web-beacons, innebygde skript, e-tags og fingeravtrykk – som muliggjør sporing av brukere, for eksempel ved å få tilgang til eller lagre informasjon på brukerens enhet.

Juridisk informasjon

Denne personvernerklæringen er utarbeidet på grunnlag av bestemmelser fra flere lovgivninger, inkludert art. 13/14 i forordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

Denne personvernpolicyen gjelder utelukkende for dette nettstedet, hvis ikke annet er angitt i dette dokumentet.

Siste oppdatering: 7. mars 2023